Diệu Nghiêm tự kí

Trích đoạn Diệu Nghiêm tự kí

Tên đầy đủ: Hồ Châu Diệu Nghiêm tự kí湖州妙嚴寺記

Tác giả: Mâu Hiến牟巘 soạn văn, Triệu Mạnh Phủ 趙孟頫 (1254 – 1322) viết và làm triện.

Thời gian: chưa rõ

Thể chữ: Khải thư

Đặc điểm thư pháp: Diệu Nghiêm tự kí là một tác phẩm tiêu biểu cho khải thư Triệu Mạnh Phủ, bút thế viên nhuận mà vẫn mạnh mẽ phóng khoáng, bố cục nghiêm cẩn, toàn bức đồng nhất, không thấy có chỗ viết sang hành thảo như Đảm Ba bi.

Toàn văn:

湖州妙嚴寺記前朝奉大夫大理少卿牟巘記撰
中順大夫揚州路泰州尹兼勸農事趙孟頫書並篆額。
妙嚴寺本名東際,距吳興郡城七十裏,而近曰徐林。東接烏戌,南對涵山,西傍洪澤,北臨洪城,映帶清流而離絕囂塵,誠壹方勝境也。先是,宋嘉熙(南宋理宗趙昀年號,公元1237-1240年)間,是庵信上人于焉創始,結茅爲廬舍,板行華嚴、法華、宗鏡諸大部經。適雙徑佛智偃溪,聞禅師飛錫至止,遂以妙嚴易東際之名,深有旨哉。其徒古山、道安,同志合慮,募緣建前後殿堂,翼以兩庑,莊嚴佛像,置《大藏經》,琅函貝牒,布互森羅。念裏民之遺骨無所于藏,遂浚蓮池以歸之。寶右(南宋理宗趙昀年號,公元1253-1258年)丁巳(公元1257年),是庵既化,安公繼之。安素受知趙忠惠公維持翊助,給部符爲甲乙流傳,朱殿院應元實爲之記,中更世故,劫火洞然。安公乃聚凡礫,掃煨燼,壹新舊觀。至元(元世祖忽必烈年號,公元1271-1294年)間,兩詣阙廷,凡申陳皆爲法門。及刊大藏經板,悉滿所願。安公之將北行也,以院事勤重付囑如甯,後果示寂于燕之大延壽寺。蓋壹念明了,洞視死生,不間毫發。甯履踐真實,追述前志,再庋(音軌,放置,保存)壹大藏,命衆翻閱。創圓覺期,會建僧堂圓通殿以安像,設備極殊。壬辰(公元1292年),受法旨升院爲寺,扁今額焉。繼甯者,如妙。重辟三門兩庑庖福(音碧,浴室)等屋。繼如妙者,如渭。幻十八開士于後殿兩廂,金碧眴耀。複增置良田,架洪鍾。繼如渭者,明照。方將竭□(廣字頭下上下結構,上左豐右欠,下足)作興,未幾而逝。衆以明倫繼之。乃能力承弘願,大闡前規,重新佛殿,建毗盧千佛閣及方丈。凡寺之諸役,皆汔于成。 顧未有以記也,都事明秀狀其事,因余友文心之來求余記。若夫檀施之名氏,創建之歲月,載于碑陰。聞能仁氏集無邊開士于七處,九會演唱雜花,以世主妙嚴冠于品目之首者,良有以也。余老于儒業,獨未暇備,殚其蘊奧,以理約之。世主即佛心也,妙嚴乃佛心中所現之事相也。今重重邃宇,廣博殊麗,苟非佛心所現,孰能有是哉?使推廣此心壹切時中,饒益有情,大作佛事,則上鄰日月,下絕空輪,皆所謂妙莊嚴域者也。不(通否)則,吾何取焉?乃爲說偈:
妙莊嚴域與世殊,非意所造離精粗。
佛心幻出真範模,清淨宛若摩尼珠。
光明洞洞含十虛,殿堂樓閣並廊庑。
天人降下黃金都,地神捧出青芙蕖。
萬善萬德均開敷,廣推祖道充環區。
警發品類空泥途,曰福曰壽資皇圖。
尚何爾佛並吾儒,世出世異惟道俱。
功侔造化超有無,其不爾者胡爲乎? 相