Vương Phúc Am lệ thư thiên tự văn

Tác giả: Vương Phúc Am 王福庵 (1880 – 1960), tên thật là Thọ Kỳ 壽祺, hiệu là Phúc Am, năm 70 tuổi đổi hiệu là Trì Mặc Lão Nhân 持默老人, là đại gia triện thư thời cận đại, lệ thư cũng rất đẹp.

Bản Thiện Tự Văn này mang đậm nét Hán lệ nhưng cũng sử dụng nhiều đặc điểm của Tần lệ, phong thái cổ nhã tú lệ.

Trích một số đoạn:

1 2 3 4