Kim phong ngọc lộ

Nhân ngày Thất Tịch, hứng lên cũng viết đại một bức, lấy đôi câu trong bài Thước Kiều Tiên của Tần Quán đề rằng:
Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng,
Tiện thắng khước nhân gian vô số.