Nháp: hành thư bút sắt (2)

Cố sống cố chết viết thêm một bài không dài không ngắn nữa xem thế nào vậy. Bài ngắn quá thì khó viết, bài dài quá thì đuối sức. Cắn bút nghĩ mãi xem nên viết gì, ban đầu tìm bài thất ngôn tứ tuyệt (như Nam Quốc Sơn Hà) đấy, vì thấy bài Nam Quốc… viết cũng tạm được. Nhưng nghĩ mãi không ra, lại nhớ ra bài từ Sửu Nô Nhi này của lão Tân Khí Tật. Có mấy chữ “bại liệt” quá, ví như 2 chữ “nhi kim” cuối dòng thứ 4 (phải sang trái). Hầy! “Nhi kim thức tận sầu tư vị” rồi…