Nháp: hành thư bút sắt (3)

Vô tình đọc được bài thơ “Đoạn chương” của Biện Chi Lâm, thấy hay, liền viết thử. Tốc độ viết không còn “Fast & Furious” nữa, nhưng mấy chữ “Khán” vẫn hỏng. Ba chữ cuối của ba cột cuối cùng (Tử, Liễu và Mộng) quá giống nhau, tự nhiên gây ra một sự đơn điệu không đáng có. Đáng ra chữ Liễu nên viết khác đi, hoặc chữ Mộng không nên kéo dài như thế. Xếp bài này vào bản nháp, viết cho vui thế thôi.

Nội dung:

你站在桥上看风景
看风景的人在楼上看你
明月装饰了你的窗子
你装饰了别人的梦