Nháp: lệ thư bút sắt

Đương lúc rỗi rãi 1 chút, làm quả lệ thư nháp thử xem tình hình như thế nào. Có vẻ không được như ý lắm thì phải. Những nét tàm đầu yến vĩ chủ yếu hướng xuống, thì những nét ngang bình thu ngắn nên hướng lên để cân bằng mới đúng! Lần sau thử lại bức khác xem thế nào.

Nội dung: Lâm Giang Tiên – Cổn cồn Trường Giang (bài đề từ trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa)