Bút cứng phá giấy chơi

Vẫn chưa có tiền để mua lấy lọ mực viết bút lông, lại lôi bút sắt ra nghịch tiếp vậy! Viết 1 bài nộp lên Thư Họa Việt Nam, còn dư mực trong bút, chơi nốt bài nữa cho vui.

Bài 1: Nam quốc sơn hà (kì thực không thích viết những bài quá quen thuộc thế này, 1 là nhàm, 2 là quen quá rồi khó viết đẹp)

Nội dung chi tiết xem bài nháp tại đây.

Bài 2: The silent of  Vadjra Guru Pema:

Chi tiết bài ấy tại đây.