Đại đạo vô hình

Lúc xưa, có bạn nhờ đến viết chữ cho buổi khai giảng, ngặt vì đường xá xa xôi, chức trách tại thân, không thể tới được. Lại nhân dịp một vài bằng hữu học tiếng Đông Doanh nghe người khác kể lại mà cho rằng tôi không đến nỗi kém, bèn mời tôi qua nói chuyện thư pháp. Trước lúc qua đó, có rẽ vào chỗ bạn để tạ lỗi chuyện trước, không những không bị hỏi tới tội, mà còn đem tặng một số đồ thư pháp. Một tờ giấy quý có hoa văn rồng, hiện vẫn chưa động vào. Còn một bức mành giấy, thấy có vẻ viết được, nên đem ra viết vài chữ. Viết xong thực xấu hổ với tiền nhân, vốn định không mang ra khoe gì cả. Nhưng trộm nghĩ: ta phô cái xấu ra, đặng mà có cao nhân vào chỉ dạy, việc đó cũng hay vậy. Nếu rặt chỉ biết che đậy, chẳng phải trái cái đạo học lắm ru? Vậy nên, liều mình mà post lên đây!

Chính văn: Đại Đạo Vô Hình
Thể chữ: Hành Khải
Lạc khoản: 1. Thìn niên đông nhật; 2. Hà Thành Mặc Sinh thư