Khai bút đầu xuân Quý Tị 2013

khai bút đầu xuân
khai bút đầu xuân

Năm mới Quý Tị khai bút đầu xuân cho đúng phong tục đầu năm.

Chính văn: Chung Nhật Kiền Kiền

Lạc khoản: “Dịch, Càn, Cửu Tam” viết: quân tử chung nhật kiền kiền, tịch dịch nhược lệ, vô cữu. (quân tử ngày ngày hăng hái làm việc, buổi tối cảnh giác như nguy hiểm sắp đến, thì không có gì phải lo)

Khi đã “lợi kiến đại nhân” thì nên nhập thế, nhập thế thì ắt không còn giấu mình được như hào Sơ cửu nói “tiềm long vật dụng” nữa, không giấu mình nữa thì ắt có kẻ tiểu nhân muốn hại. Vậy phải làm sao? Cố gắng không ngừng, giữ đúng bổn phận, cảnh giác với điều nguy, thì không có lỗi gì nữa. Đó là đạo giữ mình của quân tử vậy.