vungtap17

Dục vấn An Nam sự, An Nam phong tục thuần, Y quan Đường chế độ, lễ nhạc Hán quân thần. Ngọc úng khai tân tửu, Kim đao trước tế lân. Niên niên nhị tam nguyệt, Đào lý nhất ban xuân.