vungtap32

Hà nhạc chung tồn cố quốc phi, Sổ hàng lăng bách bối tà huy. Cựu thời vương khí mai thu thảo, Mộ vũ tiêu tiêu dã điệp phi.