vungtap45

Tì hổ thiên môn túc, Y quan nhất phẩm thông. Bạch đầu quân sĩ tại, Vãng vãng thuyết Nguyên Phong.