vungtap54

Vũ quá vân sơn bích, Lâm u khê thủy thanh. Đoạn kiều hành khách thiểu, Thời hữu dã kê minh