Bản nháp

Viết nháp các loại, không đem nộp đem cho đem bán