Bản nháp

Viết nháp các loại, không đem nộp đem cho đem bán

0 0 0 0