Quốc gia khác

Hữu khách (Kim Si-seup)

有客 金時習 有客清平寺 春山任意游 鳥啼孤塔靜 花落小溪流 佳菜知時秀 香菌過雨柔 行吟入山洞 消我百年憂 Hữu khách Thanh Bình tự, Xuân sơn nhậm ý du. Điểu đề cô tháp tĩnh, Hoa lạc tiểu khê lưu. Giai thái tri thời tú, Hương khuân quá vũ nhu. Hành ngâm nhập sơn động, Tiêu ngã bách niên ưu. Chú: Kim Si-seup (Kim Thời…

Read More

Quốc gia khác

Trần tình thượng thái úy thi (Choe Chi-won)

陳情上太尉詩 崔致遠 海內誰憐海外人 問津何處是通津 本求食祿非求利 只爲榮親不爲身 客路離愁江上雨 故園歸夢日邊春 濟川幸遇恩波廣 願濯凡纓十載塵 Hải nội thùy liên hải ngoại nhân, Vấn tân, hà xứ thị thông tân? Bản cầu thực lộc phi cầu lợi, Chỉ vị vinh thân bất vị thân. Khách lộ li sầu giang thượng vũ, Cố viên quy mộng nhật biên xuân. Tế Xuyên hạnh…

Read More