Đường luật

Ngũ ngôn tứ tuyệt, ngũ ngôn bát cú, thất ngôn thất bát thất bại thất học…

0 0 0 0