Đường luật

Vịnh Bạch Hải Đường (Hồng Lâu Mộng)

詩皆為曹雪芹所作,出於《紅樓夢》第三十七回。 Thơ đều do Tào Tuyết Cần sáng tác, xuất hiện trong hồi thứ 37 Hồng Lâu Mộng 咏白海棠(1)【賈探春】 斜陽寒草帶重門 苔翠盈鋪雨後盆 玉是精神難比潔 雪為肌骨易銷魂 芳心一點嬌無力 倩影三更月有痕 莫謂縞仙能羽化 多情伴我詠黃昏 Vịnh Bạch Hải Đường (1) (Giả Thám Xuân) Tà dương hàn thảo đới trùng môn, Đài thúy doanh phô vũ hậu bồn. Ngọc thị tinh thần nan tỉ…

Read More

Từ

Thanh thanh mạn (Lý Thanh Chiếu)

聲聲慢 李清照 尋尋覓覓, 冷冷清清, 淒淒慘慘戚戚。 乍暖還寒時候, 最難將息。 三杯兩盞淡酒, 怎敵他 晚來風急? 雁過也, 正傷心, 卻是舊時相識。 滿地黃花堆積, 憔悴損, 如今有誰堪摘? 守著窗兒, 獨自怎生得黑? 梧桐更兼細雨, 到黃昏, 點點滴滴。 這次第, 怎一個愁字了得!

Đường luật

Thôn cư thư hỉ (Lục Du)

村居書喜 陸遊 紅橋梅市曉山橫, 白塔樊江春水生。 花氣襲人知驟暖, 鵲聲穿樹喜新晴。 坊場酒賤貧猶醉, 原野泥深老亦耕。 最喜先期官賦足, 經年無吏叩柴荊。 Âm Hán Việt: Hồng kiều mai thị hiểu sơn hoành, Bạch tháp Phàn giang xuân thủy sinh. Hoa khí tập nhân tri sậu noãn, Thước thanh xuyên thụ hỉ tân tình. Phường trường tửu tiện bần do túy, Nguyên dã nê thâm lão diệc canh.…

Read More

Từ

Vũ lâm linh (Liễu Vĩnh)

雨霖鈴 柳永 寒蟬淒切 對長亭晚驟雨初歇。 都門帳飲無緒。 留戀處蘭舟催發。 執手相看淚眼, 竟無語凝噎。 念去去, 千里煙波。 暮靄沉沉楚天闊。 多情自古傷離別, 更那堪冷落清秋節? 今宵酒醒何處? 楊柳岸曉風殘月。 此去經年, 應是良辰好景虛設。 便縱有千種風情, 更與何人說? Âm Hán Việt: Vũ Lâm Linh (Liễu Vĩnh) Hàn thiền thê thiết, Đối trường đình vãn sậu vũ sơ yết. Đô môn trướng ẩm vô tự, Lưu luyến xứ, lan chu thôi phát. Chấp thủ tương…

Read More