Cổ văn Việt Nam

Dụ chư tì tướng sĩ hịch văn

Hán văn: 諭諸裨將檄文 余常聞之:紀信以身代死而脫高帝,由于以背受戈而蔽招王,蓣讓吞炭而復主讎,申蒯断臂而赴國難,敬德一小生也身翼太宗而得免世充之圍,杲卿一遠臣也口罵禄山而不從逆賊之計。自古忠臣義士以身死國,何代無之?設使數子區區為兒女子之態,徒死牖下,烏能名垂竹白,與天地相為不朽哉?