ngôn ngữ học đại cương

“Ngôn ngữ” và “lời nói” – Saussure và Jespersen

“Ngôn ngữ” là gì? Theo như cách mà mọi người hiểu và ý nghĩa mà mọi người hay sử dụng (không phải là những người nghiên cứu về ngôn ngữ), thì khái niệm “ngôn ngữ” có thể là: Phong cách viết, nói của một cá nhân. (VD: Ngôn ngữ của anh ấy rất trau chuốt,…

Read More

Tác phẩm

Hàng về rồi – 1000 năm Thăng Long

Long môn đối nôm: Chính văn: Nền Hoàng Thành đặt vững Long Biên, ngôi Bắc Cực muôn phương đều củng hướng. Nền Bắc trạch xây kề Tinh chử, cảnh Tây Hồ trăm thức lại phương phu. Thượng khoản: hưởng ứng cuộc vận động sáng tác thư pháp chào mừng đại lễ một nghìn năm Thăng…

Read More

Đường luật

Vịnh Bạch Hải Đường (Hồng Lâu Mộng)

詩皆為曹雪芹所作,出於《紅樓夢》第三十七回。 Thơ đều do Tào Tuyết Cần sáng tác, xuất hiện trong hồi thứ 37 Hồng Lâu Mộng 咏白海棠(1)【賈探春】 斜陽寒草帶重門 苔翠盈鋪雨後盆 玉是精神難比潔 雪為肌骨易銷魂 芳心一點嬌無力 倩影三更月有痕 莫謂縞仙能羽化 多情伴我詠黃昏 Vịnh Bạch Hải Đường (1) (Giả Thám Xuân) Tà dương hàn thảo đới trùng môn, Đài thúy doanh phô vũ hậu bồn. Ngọc thị tinh thần nan tỉ…

Read More

Từ

Thanh thanh mạn (Lý Thanh Chiếu)

聲聲慢 李清照 尋尋覓覓, 冷冷清清, 淒淒慘慘戚戚。 乍暖還寒時候, 最難將息。 三杯兩盞淡酒, 怎敵他 晚來風急? 雁過也, 正傷心, 卻是舊時相識。 滿地黃花堆積, 憔悴損, 如今有誰堪摘? 守著窗兒, 獨自怎生得黑? 梧桐更兼細雨, 到黃昏, 點點滴滴。 這次第, 怎一個愁字了得!

Đường luật

Thôn cư thư hỉ (Lục Du)

村居書喜 陸遊 紅橋梅市曉山橫, 白塔樊江春水生。 花氣襲人知驟暖, 鵲聲穿樹喜新晴。 坊場酒賤貧猶醉, 原野泥深老亦耕。 最喜先期官賦足, 經年無吏叩柴荊。 Âm Hán Việt: Hồng kiều mai thị hiểu sơn hoành, Bạch tháp Phàn giang xuân thủy sinh. Hoa khí tập nhân tri sậu noãn, Thước thanh xuyên thụ hỉ tân tình. Phường trường tửu tiện bần do túy, Nguyên dã nê thâm lão diệc canh.…

Read More

Từ

Vũ lâm linh (Liễu Vĩnh)

雨霖鈴 柳永 寒蟬淒切 對長亭晚驟雨初歇。 都門帳飲無緒。 留戀處蘭舟催發。 執手相看淚眼, 竟無語凝噎。 念去去, 千里煙波。 暮靄沉沉楚天闊。 多情自古傷離別, 更那堪冷落清秋節? 今宵酒醒何處? 楊柳岸曉風殘月。 此去經年, 應是良辰好景虛設。 便縱有千種風情, 更與何人說? Âm Hán Việt: Vũ Lâm Linh (Liễu Vĩnh) Hàn thiền thê thiết, Đối trường đình vãn sậu vũ sơ yết. Đô môn trướng ẩm vô tự, Lưu luyến xứ, lan chu thôi phát. Chấp thủ tương…

Read More

Lệ thư

Tào Toàn bi

Tên đầy đủ: Hán Cáp Dương lệnh Tào Toàn bi汉郃阳令曹全碑 Thời gian: năm Trung Bình thứ 2 đời Hán (185 sauCN) Thể chữ: Lệ Đặc điểm thư pháp: Được coi là “bông hoa lạ” trong số bia đá thời Hán, Tào Toàn bi có kết cấu ngay ngắn, thư pháp biến hóa, đặc biệt hoa…

Read More

Lệ thư

Trương Thiên bi

Tên đầy đủ trên trán bia: Hán cố Cô thành trưởng Đãng Âm lệnh  Trương quân biểu tụng汉故毂城长荡阴令张君表颂. Thời gian: năm Trung Bình thứ 3 đời Đông Hán (năm 186 sauCN). Thể chữ: Lệ Đặc điểm thư pháp: Chữ trên bia thuộc thể chữ Lệ có mang nhiều ý của Triện. Chữ trên Trương Thiên…

Read More

Cổ thi Việt Nam

Bạch Đằng giang phú (Trương Hán Siêu)

白藤江賦 張漢超 客有: 掛汗漫之風帆, 拾浩蕩之海月。 朝嘎舷兮沅湘, 暮幽探兮禹穴。 九江五湖, 三吳百粵。 人跡所至, 靡不經閱。 胸吞雲夢者數百而, 四方壯志猶闕如也。 乃舉楫兮中流, 縱子長之遠遊。 涉大灘口, 溯東潮頭。 抵白藤江, 是泛是浮。 接鯨波於無際, 蘸繇尾之相繆。 水天一色, 風景三秋。 渚获岸蘆, 瑟瑟颼颼。 折戟沉江, 枯骨盈丘。 慘然不樂, 佇立凝眸。 念豪傑之已往, 嘆蹤跡之空留。 江邊父老, 謂我何求。 或扶黎杖, 或棹孤舟。 揖余而言曰: 此重興二聖擒烏馬兒之戰地, 與昔時吳氏破劉弘操之故洲也。 當期: 舳艫千里, 旌旗旖旎。 貔貅六軍, 兵刃蜂起。 雌雄未決, 南北對壘。 日月昏兮無光, 天地凜兮將毀。 彼: 必烈之勢強, 劉龔之計詭。 自謂投鞭, 可掃南紀。 既而: 皇天助順, 凶徒披靡。…

Read More