Cổ thi Việt Nam

Dục Thúy sơn (Nguyễn Trãi)

          浴翠山 阮廌 海口有仙山, 前年屢往還。 蓮花浮水上, 仙景墜塵間。 塔影簪青玉, 波光鏡翠鬟。 有懷張少保, 碑刻蘚花斑。 Âm Hán Việt: Hải khẩu hữu tiên san, Tiền niên lũ vãng hoàn. Liên hoa phù thủy thượng, Tiên cảnh trụy trần gian. Tháp ảnh trâm thanh ngọc, Ba quang kính thúy hoàn. Hữu hoài Trương thiếu bảo, Bi khắc…

Read More