Tác phẩm

Đại đạo vô hình

Lúc xưa, có bạn nhờ đến viết chữ cho buổi khai giảng, ngặt vì đường xá xa xôi, chức trách tại thân, không thể tới được. Lại nhân dịp một vài bằng hữu học tiếng Đông Doanh nghe người khác kể lại mà cho rằng tôi không đến nỗi kém, bèn mời tôi qua nói…

Read More

Quốc gia khác

Hữu khách (Kim Si-seup)

有客 金時習 有客清平寺 春山任意游 鳥啼孤塔靜 花落小溪流 佳菜知時秀 香菌過雨柔 行吟入山洞 消我百年憂 Hữu khách Thanh Bình tự, Xuân sơn nhậm ý du. Điểu đề cô tháp tĩnh, Hoa lạc tiểu khê lưu. Giai thái tri thời tú, Hương khuân quá vũ nhu. Hành ngâm nhập sơn động, Tiêu ngã bách niên ưu. Chú: Kim Si-seup (Kim Thời…

Read More

Bản nháp

Kim phong ngọc lộ

Nhân ngày Thất Tịch, hứng lên cũng viết đại một bức, lấy đôi câu trong bài Thước Kiều Tiên của Tần Quán đề rằng: Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, Tiện thắng khước nhân gian vô số.

Văn sử thú đàm

Về 2 bài thơ thiền Lý Trần

Bài thứ nhất là bài Ngư Nhàn漁閑 của Không Lộ thiền sư. Toàn bài như sau: 萬里清江萬里天 一村桑柘一村煙 漁翁睡著無人喚 過午醒來雪滿船 Vạn lí thanh giang vạn lí thiên, Nhất thôn tang giá nhất thôn yên. Ngư ông thụy trước vô nhân hoán, Quá ngọ tỉnh lai tuyết mãn thuyền. Bài này vẫn được dạy trong sách…

Read More

Tiếng Việt

Đôi điều về bài bạc

Thuật ngữ về bài bạc ở trong tiếng Việt có nhiều, nhưng ít thấy có người nói tới nguồn gốc, tra cứu rất khó khăn. Hôm nay hứng thú lên tìm hiểu thử đôi chút về thuật ngữ cờ bạc, cũng tìm được một số thông tin thú vị muốn chia sẻ cùng bạn đọc.…

Read More

Bản nháp

Nhàn rỗi tập viết chơi

Đêm qua nhàn rỗi mang giấy ra đập phá chơi chơi, chẳng ưng bài nào, post lên cho vui thôi vậy. Vũ Lâm Linh (Hàn thiền thê thiết) – Liễu Vĩnh Tân xuất ngục học đăng sơn – Hồ Chí Minh

Văn sử thú đàm

Suy nghĩ về điển tích “tọa hoài bất loạn”

Nhân đọc sách của chuyên gia tính cách học Lạc Gia (Trung Quốc) có nhắc đến chuyện “tọa hoài bất loạn”, thấy hay, thuật lại và bổ sung thêm vài ý kiến như sau: Liễu Hạ Huệ, họ Triển, tên Hoạch, chữ là Tử Cầm, vùng thực ấp của ông tên là Liễu Hạ, thụy…

Read More

Văn sử thú đàm

Tây Du thần tiên phổ

Như ngày trước, tôi đã kể đôi câu chuyện về các nhân vật trong Tây Du Kí, lại có thêm một bài bàn riêng về yêu quái, nay gặp lúc thư nhàn, đọc lại những thần tích của Tàu, mà đem ra đây, thêm nốt bài nữa về Tây Du cho đủ bộ, bàn về…

Read More