Hữu khách (Kim Si-seup)

有客

金時習

有客清平寺
春山任意游
鳥啼孤塔靜
花落小溪流
佳菜知時秀
香菌過雨柔
行吟入山洞
消我百年憂

Hữu khách Thanh Bình tự,
Xuân sơn nhậm ý du.
Điểu đề cô tháp tĩnh,
Hoa lạc tiểu khê lưu.
Giai thái tri thời tú,
Hương khuân quá vũ nhu.
Hành ngâm nhập sơn động,
Tiêu ngã bách niên ưu.

Chú: Kim Si-seup (Kim Thời Tập 金時習) sinh năm 1435, mất năm 1493, tự là Duyệt Khanh 悦卿, hiệu Mai Nguyệt Đường, Đông Phong, Thanh Hàn Tử, Bích Sơn. Nhà thơ, nhà tiểu thuyết của Triều Tiên. Ông sinh tại Hán Dương (tức Seoul), nguyên quán tại Giang Lăng (Gangneung), đạo Giang Nguyên (Gangwon-do). Năm 1455 bất mãn với việc vua Thế tổ thoán vị, ông cắt tóc đi tu, lấy pháp hiệu là Tuyết Sầm. Ông là người sáng tác bộ tiểu thuyết Hán văn đầu tiên của Triều Tiên, tác phẩm có tên là Geumo sinhwa (Kim Ngao Tân Thoại 金鰲新話).