Trần tình thượng thái úy thi (Choe Chi-won)

Choe Chi-won
Choe Chi-won

陳情上太尉詩

崔致遠

海內誰憐海外人
問津何處是通津
本求食祿非求利
只爲榮親不爲身
客路離愁江上雨
故園歸夢日邊春
濟川幸遇恩波廣
願濯凡纓十載塵

Hải nội thùy liên hải ngoại nhân,
Vấn tân, hà xứ thị thông tân?
Bản cầu thực lộc phi cầu lợi,
Chỉ vị vinh thân bất vị thân.
Khách lộ li sầu giang thượng vũ,
Cố viên quy mộng nhật biên xuân.
Tế Xuyên hạnh ngộ, ân ba quảng,
Nguyện trạc phàm anh thập tải trần.

Chú: Choe Chi-won (Thôi Trí Viễn 崔致遠), tên chữ là Goun (Cô Vân 孤雲) sau đổi là Haeun (Hải Vân 海雲). Sinh năm 857, không rõ năm mất, là nhà thơ, nhà nho người Silla (Tân La 新羅). Năm 20 tuổi, ông sang Đường (tức Trung Hoa) học tập, đỗ tiến sĩ cập đệ, từng tham gia thảo phạt Hoàng Sào. Bài thơ này viết trong thời gian ông ở nước Đường, gửi thái úy là Cao Biền高騈, có ý cảm tạ Cao Biền cất nhắc, nói rõ bản thân vì chút lộc thực chứ không vì ham lợi (bản cầu thực lộc phi cầu lợi), muốn gia đình danh giá chứ không vì bản thân (Chỉ vị danh thân bất vị thân), lại bày tỏ mong muốn được cất nhắc nữa ở câu cuối.