Bạc thuyền Qua Châu – Vương An Thạch

泊船瓜洲
王安石

京口瓜洲一水間
鐘山只隔幾重山
春風又綠江南岸
明月何時照我還

Bạc thuyền Qua Châu
Vương An Thạch

Kinh Khẩu, Qua Châu nhất thủy gian,
Chung san chỉ cách kỉ trùng san.
Xuân phong hựu lục Giang Nam ngạn,
Minh nguyệt hà thời chiếu ngã hoàn?

Bản dịch của Nam Trân:

Đỗ thuyền bến Qua Châu
Vương An Thạch

Qua Châu, Kinh Khẩu cùng sông,
Cách vài dãy núi, núi Chung cũng gần.
Bờ nam cỏ biếc hơi xuân,
Đường về còn đợi đến tuần trăng nao?