Vịnh Bạch Hải Đường (Hồng Lâu Mộng)

詩皆為曹雪芹所作,出於《紅樓夢》第三十七回。
Thơ đều do Tào Tuyết Cần sáng tác, xuất hiện trong hồi thứ 37 Hồng Lâu Mộng

Hải đường

咏白海棠(1)【賈探春】

斜陽寒草帶重門
苔翠盈鋪雨後盆
玉是精神難比潔
雪為肌骨易銷魂
芳心一點嬌無力
倩影三更月有痕
莫謂縞仙能羽化
多情伴我詠黃昏

Vịnh Bạch Hải Đường (1) (Giả Thám Xuân)

Tà dương hàn thảo đới trùng môn,
Đài thúy doanh phô vũ hậu bồn.
Ngọc thị tinh thần nan tỉ khiết,
Tuyết vi cơ cốt dị tiêu hồn.
Phương tâm nhất điểm kiều vô lực,
Sảnh ảnh tam canh nguyệt hữu côn.
Mạc vị cảo tiên năng vũ hóa,
Đa tình bạn ngã vịnh hoàng hôn.

詠白海棠(2)【薛寶釵】

珍重芳姿晝掩門
自攜手甕灌苔盆
胭脂洗出秋階影
冰雪招來露砌魂
淡極始知花更艷
愁多焉得玉無痕
欲償白帝宜清潔
不語婷婷日又昏

Vịnh Bạch Hải Đường (2) (Tiết Bảo Thoa)

Trân trọng phương tư trú yểm môn,
Tự huề thủ úng quán đài bồn.
Yên chi tẩy xuất thu giai ảnh,
Băng tuyết chiêu lai lộ thế hồn.
Đạm cực thủy tri hoa cánh diễm,
Sầu đa yên đắc ngọc vô côn?
Dục thường bạch đế nghi thanh khiết,
Bất ngữ đình đình nhật hựu hôn.

詠白海棠(3)【林黛玉】

半卷湘簾半掩門
碾冰為土玉為盆
偷來梨蕊三分白
借得梅花一縷魂
月窟仙人縫縞袂
秋閨怨女拭啼痕
嬌羞默默同誰訴
倦倚西風夜已昏

Vịnh Bạch Hải Đường (3) (Lâm Đại Ngọc)

Bán quyển Tương liêm bán yểm môn,
Niễn băng vi thổ ngọc vi bồn.
Thâu lai lê nhị tam phân bạch,
Tá đắc mai hoa nhất lũ hồn.
Nguyệt cốc tiên nhân phùng cảo duệ,
Thu khuê oán nữ thức đề côn.
Kiều tu mặc mặc đồng thùy tố?
Quyện ỷ tây phong dạ dĩ hôn.