Cổ diễm ca – quỳnh thố

煢煢白兔
東走西顧
衣不如新
人不如故

Quỳnh quỳnh bạch thố,
Đông tẩu tây cố.
Y bất như tân,
Nhân bất như cố.

Dịch nghĩa:

Có con thỏ trắng bơ vơ,
Đi về đông, vẫn muốn chờ phía tây.
Áo quần mà mới thì hay,
Người ta bạn cũ vui vầy là hơn.

Chú thích:

Bài thơ vận dụng thủ pháp “hứng” và “tỉ” trong Kinh Thi, ví người vợ bị bỏ như con thỏ trắng bơ vơ, đi về đông vẫn ngoảnh đầu về tây.

Bài thơ viết vào thời nhà Hán, được chép trong “Thái Bình Ngự Lãm”, ghi đề là “Cổ diễm ca”, không ghi tên tác giả. Thời Minh, Thanh, người ta vẫn cho rằng tác giả là người vợ cũ của Đậu Huyền, viết bài này khi Đậu Huyền được lấy công chúa, bỏ người vợ cũ, tuy nhiên trong thư gửi Đậu Huyền thì không thấy ghi bài này.