Bồ Tát man – Nhân nhân tận thuyết Giang Nam hảo

菩薩蠻(人人盡說江南好)
韋莊

人人盡說江南好
遊人只合江南老
春水碧於天
畫船聽雨眠
壚邊人似月
皓腕凝霜雪
未老莫還鄉
還鄉須斷腸

Bồ Tát Man (nhân nhân tận thuyết Giang Nam hảo)
Vi Trang

Nhân nhân tận thuyết Giang Nam hảo,
Du nhân chỉ hợp Giang Nam lão.
Xuân thủy bích ư thiên,
Họa thuyền thính vũ miên.
Lô biên nhân tự nguyệt,
Hạo uyển ngưng sương tuyết.
Vị lão mạc hoàn hương,
Hoàn hương tu đoạn trường.

Dịch:

Người người ca tụng Giang Nam,
Du nhân chỉ muốn mãi làm du nhân.
Trời còn kém nước xuân xanh biếc,
Trên thuyền đêm nghe tiếng mưa gần.
Bên sông người tựa trăng ngân,
Cổ tay rót rượu trắng  ngần hơn sương.
Chưa già xin chớ hoàn hương,
Hoàn hương là ắt đoạn trường ai ơi!