Thanh thanh mạn (Lý Thanh Chiếu)

thanh thanh mạn聲聲慢

李清照

尋尋覓覓,
冷冷清清,
淒淒慘慘戚戚。
乍暖還寒時候,
最難將息。
三杯兩盞淡酒,
怎敵他
晚來風急?
雁過也,
正傷心,
卻是舊時相識。

滿地黃花堆積,
憔悴損,
如今有誰堪摘?
守著窗兒,
獨自怎生得黑?
梧桐更兼細雨,
到黃昏,
點點滴滴。
這次第,
怎一個愁字了得!