Tiếng Việt

Hệ thống ghi âm vị – hệ thống chính tả

Trước hết, bài này liên quan chặt chẽ đến chuyện hệ chữ mới được Bùi Hiền đề xuất. Tôi xin khẳng định trước, tôi không ủng hộ đưa bộ chữ đó vào thay thế chính tả quốc ngữ hiện hành, và cũng chắc chắn rằng hiện tại sẽ không có chuyện thay đổi chính tả…

Read More