Quốc gia khác

Trần tình thượng thái úy thi (Choe Chi-won)

陳情上太尉詩 崔致遠 海內誰憐海外人 問津何處是通津 本求食祿非求利 只爲榮親不爲身 客路離愁江上雨 故園歸夢日邊春 濟川幸遇恩波廣 願濯凡纓十載塵 Hải nội thùy liên hải ngoại nhân, Vấn tân, hà xứ thị thông tân? Bản cầu thực lộc phi cầu lợi, Chỉ vị vinh thân bất vị thân. Khách lộ li sầu giang thượng vũ, Cố viên quy mộng nhật biên xuân. Tế Xuyên hạnh…

Read More