Thảo thư

Tự tự thiếp

Tên gọi: Tự tự thiếp 自叙帖 Tác giả: Hoài Tố Thời gian: Đường, năm Đại Lịch thứ 12 (777 sau CN) Thể chữ: đại thảo (cuồng thảo) Hình thức: cuốn giấy, tổng cộng 126 cột, tổng cộng 968 chữ, 6 cột đầu đã mất, sau được Tô Thuấn Khâm thời Tống bổ sung. Đặc điểm…

Read More