Văn sử thú đàm

Về 2 bài thơ thiền Lý Trần

Bài thứ nhất là bài Ngư Nhàn漁閑 của Không Lộ thiền sư. Toàn bài như sau: 萬里清江萬里天 一村桑柘一村煙 漁翁睡著無人喚 過午醒來雪滿船 Vạn lí thanh giang vạn lí thiên, Nhất thôn tang giá nhất thôn yên. Ngư ông thụy trước vô nhân hoán, Quá ngọ tỉnh lai tuyết mãn thuyền. Bài này vẫn được dạy trong sách…

Read More

Đường luật

Bạc thuyền Qua Châu – Vương An Thạch

泊船瓜洲 王安石 京口瓜洲一水間 鐘山只隔幾重山 春風又綠江南岸 明月何時照我還 Bạc thuyền Qua Châu Vương An Thạch Kinh Khẩu, Qua Châu nhất thủy gian, Chung san chỉ cách kỉ trùng san. Xuân phong hựu lục Giang Nam ngạn, Minh nguyệt hà thời chiếu ngã hoàn? Bản dịch của Nam Trân: Đỗ thuyền bến Qua Châu Vương An Thạch Qua…

Read More

Từ

Bồ Tát man – Nhân nhân tận thuyết Giang Nam hảo

菩薩蠻(人人盡說江南好) 韋莊 人人盡說江南好 遊人只合江南老 春水碧於天 畫船聽雨眠 壚邊人似月 皓腕凝霜雪 未老莫還鄉 還鄉須斷腸 Bồ Tát Man (nhân nhân tận thuyết Giang Nam hảo) Vi Trang Nhân nhân tận thuyết Giang Nam hảo, Du nhân chỉ hợp Giang Nam lão. Xuân thủy bích ư thiên, Họa thuyền thính vũ miên. Lô biên nhân tự nguyệt, Hạo uyển ngưng sương…

Read More