Khác

Cổ diễm ca – quỳnh thố

煢煢白兔 東走西顧 衣不如新 人不如故 Quỳnh quỳnh bạch thố, Đông tẩu tây cố. Y bất như tân, Nhân bất như cố. Dịch nghĩa: Có con thỏ trắng bơ vơ, Đi về đông, vẫn muốn chờ phía tây. Áo quần mà mới thì hay, Người ta bạn cũ vui vầy là hơn. Chú thích: Bài thơ vận…

Read More

Lệ thư

Tào Toàn bi

Tên đầy đủ: Hán Cáp Dương lệnh Tào Toàn bi汉郃阳令曹全碑 Thời gian: năm Trung Bình thứ 2 đời Hán (185 sauCN) Thể chữ: Lệ Đặc điểm thư pháp: Được coi là “bông hoa lạ” trong số bia đá thời Hán, Tào Toàn bi có kết cấu ngay ngắn, thư pháp biến hóa, đặc biệt hoa…

Read More

Lệ thư

Trương Thiên bi

Tên đầy đủ trên trán bia: Hán cố Cô thành trưởng Đãng Âm lệnh  Trương quân biểu tụng汉故毂城长荡阴令张君表颂. Thời gian: năm Trung Bình thứ 3 đời Đông Hán (năm 186 sauCN). Thể chữ: Lệ Đặc điểm thư pháp: Chữ trên bia thuộc thể chữ Lệ có mang nhiều ý của Triện. Chữ trên Trương Thiên…

Read More