Văn sử thú đàm

Lại nói chuyện “hack” bài thời cổ

Trước tôi có nói đến mấy bài thơ thời Lý – Trần thực ra là… hack (nói trắng ra là “đạo văn đạo thơ” – một phần hoặc gần như toàn bộ) thơ của Trung Hoa, các bạn có thể xem lại tại đây. Hôm nay đọc được thêm một tích truyện lưu truyền trong…

Read More

Văn sử thú đàm

Về 2 bài thơ thiền Lý Trần

Bài thứ nhất là bài Ngư Nhàn漁閑 của Không Lộ thiền sư. Toàn bài như sau: 萬里清江萬里天 一村桑柘一村煙 漁翁睡著無人喚 過午醒來雪滿船 Vạn lí thanh giang vạn lí thiên, Nhất thôn tang giá nhất thôn yên. Ngư ông thụy trước vô nhân hoán, Quá ngọ tỉnh lai tuyết mãn thuyền. Bài này vẫn được dạy trong sách…

Read More

Cổ thi Việt Nam

Bạch Đằng giang phú (Trương Hán Siêu)

白藤江賦 張漢超 客有: 掛汗漫之風帆, 拾浩蕩之海月。 朝嘎舷兮沅湘, 暮幽探兮禹穴。 九江五湖, 三吳百粵。 人跡所至, 靡不經閱。 胸吞雲夢者數百而, 四方壯志猶闕如也。 乃舉楫兮中流, 縱子長之遠遊。 涉大灘口, 溯東潮頭。 抵白藤江, 是泛是浮。 接鯨波於無際, 蘸繇尾之相繆。 水天一色, 風景三秋。 渚获岸蘆, 瑟瑟颼颼。 折戟沉江, 枯骨盈丘。 慘然不樂, 佇立凝眸。 念豪傑之已往, 嘆蹤跡之空留。 江邊父老, 謂我何求。 或扶黎杖, 或棹孤舟。 揖余而言曰: 此重興二聖擒烏馬兒之戰地, 與昔時吳氏破劉弘操之故洲也。 當期: 舳艫千里, 旌旗旖旎。 貔貅六軍, 兵刃蜂起。 雌雄未決, 南北對壘。 日月昏兮無光, 天地凜兮將毀。 彼: 必烈之勢強, 劉龔之計詭。 自謂投鞭, 可掃南紀。 既而: 皇天助順, 凶徒披靡。…

Read More