Đường luật

Bạc thuyền Qua Châu – Vương An Thạch

泊船瓜洲 王安石 京口瓜洲一水間 鐘山只隔幾重山 春風又綠江南岸 明月何時照我還 Bạc thuyền Qua Châu Vương An Thạch Kinh Khẩu, Qua Châu nhất thủy gian, Chung san chỉ cách kỉ trùng san. Xuân phong hựu lục Giang Nam ngạn, Minh nguyệt hà thời chiếu ngã hoàn? Bản dịch của Nam Trân: Đỗ thuyền bến Qua Châu Vương An Thạch Qua…

Read More

Từ

Bồ Tát man – Nhân nhân tận thuyết Giang Nam hảo

菩薩蠻(人人盡說江南好) 韋莊 人人盡說江南好 遊人只合江南老 春水碧於天 畫船聽雨眠 壚邊人似月 皓腕凝霜雪 未老莫還鄉 還鄉須斷腸 Bồ Tát Man (nhân nhân tận thuyết Giang Nam hảo) Vi Trang Nhân nhân tận thuyết Giang Nam hảo, Du nhân chỉ hợp Giang Nam lão. Xuân thủy bích ư thiên, Họa thuyền thính vũ miên. Lô biên nhân tự nguyệt, Hạo uyển ngưng sương…

Read More