Từ

Hành hương tử – Tô Thức

  行香子 蘇軾 清夜無塵 月色如銀 酒斟時須滿十分 浮名浮利 虛苦勞神 嘆隙中駒 石中火 夢中身 雖抱文章開口誰親 且陶陶 樂盡天真 幾時歸去 做個閒人 對一張琴 一壺酒 一溪雲 Hành hương tử Tô Thức Thanh dạ vô trần, nguyệt sắc như ngân. Tửu châm thời, tu mãn thập phân. Phù danh phù lợi, hư khổ lao thần. Thán khích trung câu, thạch trung hỏa, mộng…

Read More