Bản nháp

Nhàn rỗi tập viết chơi

Đêm qua nhàn rỗi mang giấy ra đập phá chơi chơi, chẳng ưng bài nào, post lên cho vui thôi vậy. Vũ Lâm Linh (Hàn thiền thê thiết) – Liễu Vĩnh Tân xuất ngục học đăng sơn – Hồ Chí Minh