Quốc gia khác

Hữu khách (Kim Si-seup)

有客 金時習 有客清平寺 春山任意游 鳥啼孤塔靜 花落小溪流 佳菜知時秀 香菌過雨柔 行吟入山洞 消我百年憂 Hữu khách Thanh Bình tự, Xuân sơn nhậm ý du. Điểu đề cô tháp tĩnh, Hoa lạc tiểu khê lưu. Giai thái tri thời tú, Hương khuân quá vũ nhu. Hành ngâm nhập sơn động, Tiêu ngã bách niên ưu. Chú: Kim Si-seup (Kim Thời…

Read More