Đường luật

Thôn cư thư hỉ (Lục Du)

村居書喜 陸遊 紅橋梅市曉山橫, 白塔樊江春水生。 花氣襲人知驟暖, 鵲聲穿樹喜新晴。 坊場酒賤貧猶醉, 原野泥深老亦耕。 最喜先期官賦足, 經年無吏叩柴荊。 Âm Hán Việt: Hồng kiều mai thị hiểu sơn hoành, Bạch tháp Phàn giang xuân thủy sinh. Hoa khí tập nhân tri sậu noãn, Thước thanh xuyên thụ hỉ tân tình. Phường trường tửu tiện bần do túy, Nguyên dã nê thâm lão diệc canh.…

Read More