ngôn ngữ học đại cương

“Ngôn ngữ” và “lời nói” – Saussure và Jespersen

“Ngôn ngữ” là gì? Theo như cách mà mọi người hiểu và ý nghĩa mà mọi người hay sử dụng (không phải là những người nghiên cứu về ngôn ngữ), thì khái niệm “ngôn ngữ” có thể là: Phong cách viết, nói của một cá nhân. (VD: Ngôn ngữ của anh ấy rất trau chuốt,…

Read More