Quốc gia khác

Hữu khách (Kim Si-seup)

有客 金時習 有客清平寺 春山任意游 鳥啼孤塔靜 花落小溪流 佳菜知時秀 香菌過雨柔 行吟入山洞 消我百年憂 Hữu khách Thanh Bình tự, Xuân sơn nhậm ý du. Điểu đề cô tháp tĩnh, Hoa lạc tiểu khê lưu. Giai thái tri thời tú, Hương khuân quá vũ nhu. Hành ngâm nhập sơn động, Tiêu ngã bách niên ưu. Chú: Kim Si-seup (Kim Thời…

Read More

Cổ thi Việt Nam

Dục Thúy sơn (Nguyễn Trãi)

          浴翠山 阮廌 海口有仙山, 前年屢往還。 蓮花浮水上, 仙景墜塵間。 塔影簪青玉, 波光鏡翠鬟。 有懷張少保, 碑刻蘚花斑。 Âm Hán Việt: Hải khẩu hữu tiên san, Tiền niên lũ vãng hoàn. Liên hoa phù thủy thượng, Tiên cảnh trụy trần gian. Tháp ảnh trâm thanh ngọc, Ba quang kính thúy hoàn. Hữu hoài Trương thiếu bảo, Bi khắc…

Read More