Cổ thi Việt Nam

Đề mĩ nhân dao lỗ đồ (Lê Quang Định)

題美人搖櫓圖 黎光定 天然秀眉以堪餐 搖櫓佳人更可觀 楊柳風輕腰帶墜 芙蓉霜淡臉脂寒 微含春悶嬌無力 半露秋情影欲闌 卻恨丹青偏著筆 不將環佩畫紅顏 Thiên nhiên tú mị dĩ kham xan, Dao lỗ giai nhân cánh khả quan. Dương liễu phong khinh yêu đới trụy, Phù dung sương đạm kiểm chi hàn. Vi hàm xuân muộn kiều vô lực, Bán lộ thu tình ảnh dục lan. Khước hận đan…

Read More

Cổ thi Việt Nam

Mãi trúc dao (Tùng Thiện Vương)

買竹謠 松善王 日負兩竿竹 買之以充腹 門內竹如山 門外錢不還 不言一何苦 言之長鞭且消汝 噫嗟嗟 歸去來兮淚滂沱 從今而後勿伐竹 飢臥竹間死亦足 Mãi trúc dao Tùng Thiện Vương Nhật phụ lưỡng can trúc, Mãi chi dĩ sung phúc. Môn nội trúc như san, Môn ngoại tiền bất hoàn. Bất ngôn nhất hà khổ! Ngôn chi, trường tiên thả tiêu nhữ! Y ta ta! Quy khứ…

Read More