Văn sử thú đàm

Về 2 bài thơ thiền Lý Trần

Bài thứ nhất là bài Ngư Nhàn漁閑 của Không Lộ thiền sư. Toàn bài như sau: 萬里清江萬里天 一村桑柘一村煙 漁翁睡著無人喚 過午醒來雪滿船 Vạn lí thanh giang vạn lí thiên, Nhất thôn tang giá nhất thôn yên. Ngư ông thụy trước vô nhân hoán, Quá ngọ tỉnh lai tuyết mãn thuyền. Bài này vẫn được dạy trong sách…

Read More