Đường luật

Vịnh Bạch Hải Đường (Hồng Lâu Mộng)

詩皆為曹雪芹所作,出於《紅樓夢》第三十七回。 Thơ đều do Tào Tuyết Cần sáng tác, xuất hiện trong hồi thứ 37 Hồng Lâu Mộng 咏白海棠(1)【賈探春】 斜陽寒草帶重門 苔翠盈鋪雨後盆 玉是精神難比潔 雪為肌骨易銷魂 芳心一點嬌無力 倩影三更月有痕 莫謂縞仙能羽化 多情伴我詠黃昏 Vịnh Bạch Hải Đường (1) (Giả Thám Xuân) Tà dương hàn thảo đới trùng môn, Đài thúy doanh phô vũ hậu bồn. Ngọc thị tinh thần nan tỉ…

Read More