Khác

Cổ diễm ca – quỳnh thố

煢煢白兔 東走西顧 衣不如新 人不如故 Quỳnh quỳnh bạch thố, Đông tẩu tây cố. Y bất như tân, Nhân bất như cố. Dịch nghĩa: Có con thỏ trắng bơ vơ, Đi về đông, vẫn muốn chờ phía tây. Áo quần mà mới thì hay, Người ta bạn cũ vui vầy là hơn. Chú thích: Bài thơ vận…

Read More