Văn sử thú đàm

Lại nói về “cầm tinh”

Từ “cầm tinh” tương đối quen thuộc đối với người Việt Nam, khi kể về tuổi, người Việt cho rằng sinh năm nào thì cầm tinh con đó, sinh năm Tí thì cầm tinh con chuột, sinh năm Sửu thì cầm tinh con trâu… Tuy nhiên, nguồn gốc thực sự của từ “cầm tinh” lại…

Read More