Hán - Việt

Về âm Hán Việt của chữ倩

Chữ倩 nghĩa là “đẹp” (tạm không bàn đến ngữ nghĩa của chữ), tiếng phổ thông đọc là qiàn, là một chữ không có trong số những chữ Hán – âm Hán thường dùng của tiếng Việt, vì thế, chuyện âm Hán Việt không thống nhất cũng là điều có thể lí giải. Hiện tại tôi…

Read More