Khải thư

Diệu Nghiêm tự kí

Tên đầy đủ: Hồ Châu Diệu Nghiêm tự kí湖州妙嚴寺記 Tác giả: Mâu Hiến牟巘 soạn văn, Triệu Mạnh Phủ 趙孟頫 (1254 – 1322) viết và làm triện. Thời gian: chưa rõ Thể chữ: Khải thư Đặc điểm thư pháp: Diệu Nghiêm tự kí là một tác phẩm tiêu biểu cho khải thư Triệu Mạnh Phủ, bút…

Read More

Khải thư

Đảm Ba bi

Tên đầy đủ: Đại Nguyên sắc tứ Long Hưng tự Đại Giác Phổ Từ Quảng Chiếu Vô Thượng Đế Sư chi bi大元敕賜龍興寺大覺普慈光照無上帝師之碑 Tác giả: Triệu Mạnh Phủ 趙孟頫 (1254 – 1322) Thời gian: Năm Diên Hựu thứ 3 đời Nguyên (1316 sau CN.) Thể chữ: chủ yếu là Khải Đặc điểm thư pháp: Nửa đầu…

Read More