Cổ thi Việt Nam

Bạch Đằng giang phú (Trương Hán Siêu)

白藤江賦 張漢超 客有: 掛汗漫之風帆, 拾浩蕩之海月。 朝嘎舷兮沅湘, 暮幽探兮禹穴。 九江五湖, 三吳百粵。 人跡所至, 靡不經閱。 胸吞雲夢者數百而, 四方壯志猶闕如也。 乃舉楫兮中流, 縱子長之遠遊。 涉大灘口, 溯東潮頭。 抵白藤江, 是泛是浮。 接鯨波於無際, 蘸繇尾之相繆。 水天一色, 風景三秋。 渚获岸蘆, 瑟瑟颼颼。 折戟沉江, 枯骨盈丘。 慘然不樂, 佇立凝眸。 念豪傑之已往, 嘆蹤跡之空留。 江邊父老, 謂我何求。 或扶黎杖, 或棹孤舟。 揖余而言曰: 此重興二聖擒烏馬兒之戰地, 與昔時吳氏破劉弘操之故洲也。 當期: 舳艫千里, 旌旗旖旎。 貔貅六軍, 兵刃蜂起。 雌雄未決, 南北對壘。 日月昏兮無光, 天地凜兮將毀。 彼: 必烈之勢強, 劉龔之計詭。 自謂投鞭, 可掃南紀。 既而: 皇天助順, 凶徒披靡。…

Read More

Cổ thi Việt Nam

Dục Thúy sơn (Nguyễn Trãi)

          浴翠山 阮廌 海口有仙山, 前年屢往還。 蓮花浮水上, 仙景墜塵間。 塔影簪青玉, 波光鏡翠鬟。 有懷張少保, 碑刻蘚花斑。 Âm Hán Việt: Hải khẩu hữu tiên san, Tiền niên lũ vãng hoàn. Liên hoa phù thủy thượng, Tiên cảnh trụy trần gian. Tháp ảnh trâm thanh ngọc, Ba quang kính thúy hoàn. Hữu hoài Trương thiếu bảo, Bi khắc…

Read More